Obchodné podmienky, reklamačný poriadok a GDPR

Úvod KontaktObchodné podmienky, reklamačný poriadok a GDPR

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a GDPR

 

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na webináre, semináre, kurzy, konzultácie predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke: www.skoliace-centrum.sk

 

 

 

Ako sa prihlásiť na kurz, objednať produkt

 • Vypísaním online prihlášky na webovej stránke: www.skoliace-centrum.sk
 • Po prijatí prihlášky posielame každému účastníkovi potvrdenie o akceptácií prihlášky e-mailom
 • Účastník vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas  so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy Zuzana Halienková FIN-POR
 • Účastníci sú na kurzy, Work shopy  (WS) a iné vzdelávacie podujatia záväzne registrovaní až po uhradení príslušného poplatku za dané konzultácie, kurz, WS, alebo iné vzdelávacie podujatie, v prípade viacmodulových dlhodobých kurzov po úhrade minimálne 2 modulov. Registrácia prebieha v takom poradí ako prichádzajú platby na účet

Podklady na platbu a cena kurzu

Fakturačné údaje pre platbu na účet:

Príjemca: Zuzana Halienková FIN-POR

IČO: 50686895 – nie sme platcami DPH

VS: číslo kurzu, podujatia, alebo IČO organizácie KS: 0308

Číslo účtu: SK37 7500 0000 0040 2873 0644, vedený v ČSOB a.s.

 

 • Na žiadosť zákazníka vystavíme zálohovú faktúru, ktorá nie je daňovým dokladom a po úhrade celej sumy vystavíme .daňový doklad v zmysle platných právnych a účtovných predpisov
 • Poplatok za účasť na otvorenom vzdelávacom podujatí musí byť uhradený najneskôr 14 dní pred začatím podujatia. Výnimky je možné dohodnúť s organizátorom podujatia.
 • Pri firemných vzdelávacích programoch vytváraných podľa potrieb klienta, dohadujeme podmienky individuálne a vyžadujeme pred začatím programu úhradu minimálne 50% sumy, zvyšnú časť sumy je potrebné uhradiť do 14 dní od skončenia programu, ak nie je dohodnuté inak
 • Cena kurzu, WS alebo podujatia je uvedená vždy na webe pri konkrétnom produkte
 • Cena je bez DPH v mene EUR, nie sme platcami DPH
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, no pri vygenerovanej objednávke sa po jej úhrade v termíne splatnosti suma nemôže zmeniť
 • Cena je považovaná za zaplatenú  po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho.
 • Kupujúci môže využiť kúpený produkt až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je s predávajúcim dohodnuté inak

Autorské práva

 • Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na vastné nekomerčné použitie.
 • Kupujúci však nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe. Kupujúci nie je oprávnený vyhotovovať kópie elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom.
 • Autorské právo.  Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona elektronický obsah, ako aj texty a obrázky na stránke www.skoliace-centrum.sk , je majetkom Zuzana Halienková FIN-POR, ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak kupujúci poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť spoločnosti Zuzana Halienková FIN-POR nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť jej primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu, vrátane ušlého zisku.

 

 

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy, storno podmienky

 • Storno prihlášky je potrebné vždy zaslať písomne, mailom alebo poštou
 • Pri zmene alebo zrušení podujatia zo strany objednávateľa alebo Zuzana Halienková FIN-POR platia osobitné podmienky dohodnuté v zmluve. Ak neexistuje zmluva, platia nižšie uvedené storno podmienky
 • Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady kupujúceho, ak predávajúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

 

Storno účasti zo strany objednávateľa/účastníka

 • Bezplatné storno – ak bolo písomne doručené najneskôr 14 dní pred začiatkom podujatia, alebo zmenou účastníka teda ak bola náhrada osoby za osobu
 • Ak bolo storno doručené neskôr, teda menej ako 14 dní pred začatím podujatia, kurzu, WS, bude účtovaný poplatok vo výške 50% z jeho ceny

 

Zmena alebo zrušenie zo strany Zuzana Halienková FIN-POR

 • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania podujatia a lektora, ako aj zrušenie podujatia z vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov
 • takejto zmene budú záväzne registrovaní účastníci vždy informovaní – e-mailom
 • Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Zaplatené úhrady za podujatia budú účastníkov alebo objednávateľom vrátené na účet, ktorý je uvedený objednávateľom, bez zbytočného najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.
 • Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 • Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie elektronického obsahu začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Reklamácie

 • Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
 • Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 • Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho

Dodacia lehota

 • Dodacia lehota pri on-line produktoch a vstupenkách na seminár nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom alebo vstupenku na seminár. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.
 • Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov – GDPR

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.Z. ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR považujeme poskytnuté údaje za dôverné a používame ich výlučne pre vnútorné potreby, bez oznamovania tretím osobám

Odoslaním prihlášky účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov a podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov (GDPR)

Pre komunikácie s našimi klientmi spracovávame a uchovávame v elektronickej podobe ich meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. Tieto údaje spracovávajú len osoby zmluvne zaviazané dodržiavať zásady spracovávania osobných údajov a podľa platných právnych predpisov SR a EÚ

Klienti, ktorí poskytli referenciu na naše produkty a služby, jej poskytnutím zároveň vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webových stránkach spoločnosti

Na základe žiadosti klienta, môže dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne 72 hodín od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú nenávratne vymazané

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na info@skoliace-centrum.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa: Zuzana Halienková FIN-POR, Janka Silana 1873/23, 010 01 Žilina

Všetky oprávnené požiadavky budú vybavené do 30 dní od ich doručenia

 

 

Ochrana osobných dát

Spoločnosť Zuzana Halienková FIN-POR, IČO 50686895, zapísaná v Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 580-59402, prevádzkovateľ internetového obchodu www.skoliace-centrum.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

 

 

 

Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť Zuzana Halienková  FIN-POR  so sídlom Janka Silana 1873/23,01001 Žilina,(ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.skoliace-centrum.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

 

 

 

Spracovanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov. Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:

Meno Priezvisko, Adresa - fakturačná, Adresa - doručenia, mail, telefónne číslo

 

Ako využívame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na vystavenie faktúry a zaslanie Vami objednaného tovaru.

 

Zdieľanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdielať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.

Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom: neposkytujeme tretím osobám

 

 

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.

Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.

To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

 

 

Doba spracovávania osobných údajov

 

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.

Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

 

Cookies a ďalšie technológie sledovanie

 

Čo je to cookie?

Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných.

Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu.

Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.

 

Upozorňujeme však že blokovaním alebo zmazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadanie o prácu. 

 

Uplatenie práv subjektov údajov

 

Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).

V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje.

Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),

právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),

právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),

a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),

máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

 

Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“

 

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

 

Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.

 

Copyright 2018 - 2022 © skoliace-centrum.sk